facebook
Zamiast kwiatów na ślub

O NAS - Fundacja "Per Corda"

per cordaFundacja Pomocy Dzieciom
Specjalnej Troski
"PER CORDA"

Historia Fundacji Per Corda:

Jadwiga Sołtysik – Piotrowska

Fundacja Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski "Per Corda" w Łodygowicach powstała 11.02.1992 roku w tym bowiem dniu została zarejestrowana przez Sąd Gospodarczy w Warszawie. Inicjatorką jej utworzenia była pani Jadwiga Sołtysik - Piotrowska. Razem z panem Adamem Więckiem, ojcem niepełnosprawnej dziewczynki, zebrali grupę rodziców dzieci specjalnej troski i wspólnie z osobami pragnącymi wesprzeć tę inicjatywę założyli Fundację. Ówczesne Władze Gminy w Łodygowicach udostępniły budynek po dawnym ośrodku zdrowia na siedzibę działalności fundacji.

Celem statutowym Fundacji "Per Corda" jest:

 • zorganizowanie i prowadzenie rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych,
 • pomoc w edukacji dzieci, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych,
 • prowadzenie poradnictwa i doradztwa osobom niepełnosprawnym, ich opiekunom oraz osobom sprawującym opiekę nad osobami niepełnosprawnymi,
 • działalność charytatywna,
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • podejmowanie działań w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 • podejmowanie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
 • działalność w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
 • podejmowanie działań w zakresie turystyki i krajoznawstwa,
 • promocja i organizacja wolontariatu.

Podstawowym założeniem fundacji było powołanie organizacji niosącej pomoc osobom upośledzonym umysłowo.

Realizację celów Fundacja "Per Corda" rozpoczęła od starań nad zapewnieniem opieki dla 12 dzieci. Z czasem liczba dzieci rosła, poszerzając coraz bardziej zasięg działalności. Zgłaszały się do Fundacji dzieci upośledzone umysłowo w stopniu głębszym, pochodzące przeważnie z rodzin ubogich mieszkających w bardzo odległych i często trudno dostępnych rejonach byłego województwa bielskiego. Inicjatorzy Fundacji wychodzili z założenia, że oprócz pomocy dzieciom upośledzonym, należy pomóc również ich rodzinom. W tym celu Fundacja "Per Corda" zorganizowała własny transport i jednym busem dzieci codziennie były dowożone do placówki. W ten sposób rodzice mieli kilka godzin dziennie na załatwienie różnych spraw lub na pracę zawodową, a jednocześnie nie tracili kontaktu z dzieckiem i nie słabła więź emocjonalna między dzieckiem a jego najbliższymi.

Dzięki darowiznom od sponsorów i osób prywatnych Fundacja organizowała co roku imprezę dobroczynną m. in. Bal Dobroczynny, który tradycyjnie odbywał się w ostatki w Łodygowickim Zamku.

Od samego początku Fundacja organizowała rehabilitację dzieci specjalnej troski. W tym celu powołała Ośrodek Rehabilitacyjno - Wychowawczy „Per Corda”, w którym zatrudniała lekarza, rehabilitantów i pielęgniarkę.

Aby dzieci miały opiekę w czasie poza ćwiczeniami rehabilitacyjnymi, uruchomiono grupę przedszkolną.

Gdy jednak dzieci przybywało i były to często dzieci w wieku szkolnym, wówczas w porozumieniu z dnia 27 maja 1994 roku decyzją ówczesnego kuratora Oświaty w Bielsku - Białej uruchomiono tzw. „Szkołę Życia” jako Filię Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Zarzeczu a wszyscy podopieczni Fundacji zostali uczniami owej szkoły. Na mocy zawartego porozumienia Kuratorium finansowało kadrę pedagogiczną oraz personel szkoły filialnej. Od tego momentu w budynku zarządzanym przez Fundację powstały dwa niezależne organy współpracujące ze sobą Fundacja oraz Szkoła.

Od początku roku szkolnego 2003/2004 „Szkoła Życia” była filią Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zarzeczu. Od momentu wejścia reformy oświatowej działalność placówki rozszerzyła się o grupy gimnazjalne, które podlegały pod Gimnazjum nr 1 w Łodygowicach.

Od lipca 2005 roku działalność Ośrodka Rehabilitacyjno -Wychowawczego kontynuuje Centrum Rehabilitacyjno - Edukacyjne prowadzone przez Fundację Pomocy Dzieciom w Żywcu.

Na mocy uchwały Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 13 lipca 2006r usamodzielniono placówkę oświatową i powołano Szkołę Podstawową Specjalną i Gimnazjum Specjalne w Łodygowicach. Od 1 września 2007r. obie szkoły rozpoczęły działalność jako Zespól Szkół Specjalnych w Łodygowicach. Powstało 5 grup dla dzieci upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym w wieku od 7 do 21 lat w tym 3 grupy gimnazjalne. A także 5 grup rewalidacyjno - wychowawczych dla dzieci upośledzonych w stopniu głębokim w wieku od 7 do 25 lat. Łącznie placówka specjalna liczy 10 oddziałów.

"Per Corda" podjęła współpracę w 2005 roku z fundacją Szwajcarską, objęła ona organizowanie staży zagranicznych i pomoc finansową. Dzięki ich darowiznom, wszystkie pomieszczenia zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt, pomoce dydaktyczne dostosowane do specyficznych potrzeb edukacyjnych uczniów oraz sprzęt audio - wizualny. Otrzymaliśmy również darowiznę od szwajcarskiego partnera w postaci 2 busów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych.

W ramach zadania publicznego Urzędu Gminy Łodygowice w czasie wakacji Fundacja "Per Corda" organizowała wypoczynek letni dla uczniów w ramach półkolonii a także zawody sportowe o charakterze integracyjnym.

W dniu 18.03.2011r Fundacja Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski "Per Corda" w Łodygowicach uzyskała status organizacji pożytku publicznego (OPP).

Posiadanie przez organizację statusu organizacji pożytku publicznego nakłada na nią obowiązki sprawozdawczości, aby wszyscy zainteresowani mogli uzyskać informacje, na co wydane zostały pieniądze przekazywane przez darczyńców. Status ten umożliwia także przekazanie na rzecz organizacji pożytku publicznego jeden procent podatku dochodowego przez osoby fizyczne.

 

| Powrót do góry strony |

Podaruj nam swój 1% podatku

E-PIT:

Przekaż Twój 1% dla naszego OPP - Program e-pity online do rozliczania PIT 2011

PARTNERZY:

stat4u

Fundacja "Per Corda" posiada pisemne zgody rodziców na rozpowszechnianie wizerunku swoich dzieci

Fundacja Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski
34-381 Radziechowy; ul. Plebańska 1570
tel.: 507-087-222; 660-410-654
email: percorda@op.pl